சிவகாசியில் மீண்டும் பட்டாசு தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து***வங்கதேசம் சென்றார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் *** இந்தியாவிற்கான புதிய தூதர் நியமனம்.*** சிலிண்டர் விலை உயர்வு இல்லை - மத்திய அரசு தீடீர் முடிவு *** துணை அதிபர் ஹமீது அன்சாரி சீனா பயணம்

Pages

6 Feb 2015

பல வகை துறைகள் தமிழில்

1. அகச்சுரப்பியியல் – Endocrinology
2.
அடிசிலியல் – Aristology
3.
அடையாளவியல் – Symbology
4.
அண்டவியல் – Universology
5.
அண்டவியல் – Cosmology
6. அணலியல் – Pogonology
7.
அருங்காட்சியியல் – Museology
8.
அருளரியல் – Hagiology
9.
அளவீட்டியல் – Metrology
10.
அற்புதவியல் – Aretalogy
11.
ஆடவர் நோயியல் – Andrology
12.
ஆய்வு வினையியல் – Sakanology
13.
ஆவணவியல் – Anagraphy
14.
ஆவியியல் – Spectrology
15.
ஆறுகளியல் – Potamology
16.
இசையியல் – Musicology
17.
இந்தியவியல் – Indology
18.
இயற்பியல் – Physics
19.
இரைப்பையியல் – Gastrology
20.
இலக்கிலி இயல் – Dysteleology
21.
இறை எதிர் இயல் – Atheology
22.
இறைமையியல் – Pistology
23.
இறைமையியல் – Theology
24.
இன உறுப்பியல் – Aedoeology
25.
இன்ப துன்பவியல் – Algedonics
26.
இனப் பண்பாட்டியல் – Ethnology
27.
இனவியல் – Raciology
28.
ஈரிடவாழ்வி இயல் – Herpetology
29.
உடலியல் – Physiology

30.
உடற் பண்டுவஇயல் – Phytogeography
31.
உடற்பண்பியல் – Somatology
32.
உடுவியக்கவியல் – Asteroseismology
33.
உணர்வகற்றியல் – Anesthesiology
34.
உயிர் மின்னியல் – electro biology
35.
உயிர்ப்படிமவியல் – Paleontology
36.
உயிர்ப்பொருளியல் – Physiology
37.
உயிர்மியியல் – Cytology
38.
உயிரித் தொகை மரபியல் – Population Genetics
39.
உயிரித்தொகை இயக்க இயல் – Population
Dynamics
40.
உயிரிய இயற்பியல் – Biophysics
41.
உயிரிய மின்னணுவியல் – Bioelectronics
42.
உயிரிய வேதியியல் – Biochemistry
43.
உயிரிய வேதிவகைப்பாட்டியல் – Biochemical
taxonomy
44.
உயிரியத்தொழில் நுட்ப இயல் – Biotechnology
45.
உயிரியப் பொறியியல் – Bioengineering
46.
உயிரியல் – Biology
47.
உயிரினக் காலவியல் – Bioclimatology
48.
உயிரினச் சூழ்வியல் – Bioecology
49.
உருவகவியல் – Tropology
50.
உருள்புழுவியல் – Nematology
51.
உரைவிளக்கியல் – Dittology
52.
உளவியல் – Psychology
53.
ஊட்டவியல் – Trophology
54.
எகிப்தியல் – Egyptology
55.
எண்கணியியல் – Numerology
56.
எரிமலையியல் – Volconology
57.
எலும்பியல் – Osteology
58.
எலும்பு நோய் இயல் – Osteo pathology
59.
எறும்பியல் – Myrmecology
60.
ஒட்பவியல் – Pantology
61.
ஒப்பனையியல் – Cosmetology
62.
ஒலியியல் – Phonology
63.
ஒவ்வாமை இயல் – Allergology
64.
ஒழுக்கவியல் – Ethics
65.
ஒளி அளவை இயல் – Photometry
66.
ஒளி இயல் – Photology
67.
ஒளி உயிரியல் – Photobiology
68.
ஒளி விளைவியல் – Actinology
69.
ஒளி வேதியியல் – Photo Chemistry
70.
ஒளித்துத்த வரைவியல் – Photozincography
71.
ஓசையியல் – Acoustics
72.
கசிவியல் – Eccrinology
73.
கட்டடச்சூழலியல் – Arcology
74.
கடப்பாட்டியல் – Deontology
75.
கடல் உயிரியல் – Marine biology
76.
கடற் பாசியியல் – Algology
77.
கண்ணியல் – Opthalmology
78.
கணிப்பியல் – Astrology
79.
கதிர் மண்டிலவியல் – Astrogeology
80.
கதிர் விளைவியல் – Actinobiology
81.
கரிசியல் – Hamartiology
82.
கரிம வேதியியல் – Organic Chemistry
83.
கருத்தியல் – Ideology
84.
கருதுகை விலங்கியல் – Cryptozoology
85.
கருவியல் – Embryology
86.
கருவியல் – Embryology
87.
கல்வி உளவியல் – Educational Psychology
88.
கலைச்சொல்லியல் – Terminology
89.
கழிவியல் – Garbology
90.
கனி வளர்ப்பியல் – Pomology
91.
கனிம வேதியியல் – inorganic chemistry
92.
கனியியல் – Carpology
93.
கனியியல் – Pomology
94.
காளானியல் – Mycology
95.
காற்றழுத்தவியல் – Aerostatics
96.
காற்றியக்கவியல் – Aerodynamics
97.
காற்றியல் – Anemology
98.
கிறித்துவியல் – Christology
99.
குடல் புழுவியல் – Helminthology
100.
குருட்டியல் -Typhology
101.
குருதி இயல் – Haematology / Hematology
102.
குளுமையியல் – Cryology
103.
குற்றவியல் – Criminology
104.
குறிசொல்லியல் – Parapsychology
105.
குறிப்பியல் – Cryptology
106.
குறியீட்டியல் – Iconology
107.
கெல்டிக் சடங்கியல் – Druidology
108.
கேட்பியல் – Audiology
109.
கைம்முத்திரையியல்(செய்கையியல் / சைகையியல்)
-Pasimology
110.
கையெழுத்தியல் – Graphology
111.
கொள்ளை நோயியல்- Epidomology
112.
கோட்பாட்டியல் – Archology
113.
கோளியல் – Uranology
114.
சங்குஇயல் – Conchology
115.
சமயவிழாவியல் – Heortology
116.
சரி தவறு ஆய்வியல் – Alethiology
117.
சாணவியல் – Scatology
118.
சிலந்தி இயல் – Araneology
119.
சிலந்தியியல் – Arachnology
120.
சிறப்புச் சொல் தோற்றவியல் – Onomatology
121.
சீனவியல் – Sinology
122.
சுரப்பியியல் – Adenology
123.
சூழ் வளர் பூவியல் – Anthoecology
124.
சூழ்நிலையியல் – Ecology
125.
செதுக்கியல் – Anaglyptics
126.
செய்கை இயல் – Dactylology
127.
செல்வ வியல் – Aphnology
128.
செல்வவியல் – Plutology
129.
செவ்வாயியல் – Areology
130.
செவியியல் – Otology
131.
சொல்லியல் – Lexicology
132.
சொல்லியல் – Accidence
133.
சொற்பொருளியல் – Semasiology
134.
தசையியல் – Myology
135.
தண்டனையியல் – Penology
136.
தமிழியல் – Tamilology
137.
தன்மையியல் – Axiology
138.
தன்னியல் – Autology
139.
தாவர உள்ளியல் – Phytotomy
140.
தாவர நோய் இயல் – Phytopathology
141.
தாவர வரைவியல் – Phytography
142.
தாவரஊட்டவியல் – Agrobiology
143.
தாவரவியல் – Botany
144.
திணைத் தாவர இயல் – Floristics
145.
திணையியல் – Geomorphology
146.
திமிங்கில இயல் – Cetology
147.
திருமறைக் குறியீட்டியல் – Typology
148.
திருமனையியல் – Naology
149.
திரைப்படவியல் – Cinimatography
150.
தீவினையியல் -Ponerology
151.
துகள் இயற்பியல் – Particle physics
152.
துகளியல் – Koniology
153.
துதிப்பாவியல் – Hymnology
154.
துயிலியல் – Hypnology
155.
தூய இலக்கியல் – Heirology
156.
தூள்மாழை இயல் – Powder Metallurgy
157.
தேர்தலியல் -Psephology
158.
தேவதை இயல் – Angelology
159.
தேவாலயவியல் – Ecclesiology
160.
தேனீ இயல் – Apiology
161.
தொடர்பிலியியல் – Phenomenology
162.
தொண்டை இயல் – Pharyngology
163.
தொல் அசீரியர் இயல் – Assyriology
164.
தொல் உயிரியல் – Palaeontology
165.
தொல் சூழ்நிலையியல் – Paleo ecology
166.
தொல் பயிரியல் – Paleobotany
167.
தொல் மாந்தவியல் – Paleoethnology
168.
தொல் மீனியல் – Paleoichthylogy
169.
தொல் விலங்கியல் – Palaeozoology
170.
தொல்தோற்ற இனவியல் (மாந்த
மாந்தக்குரங்கினவியல்) – Anthropobiology
171.
தொல்லிசையியல் – Ethnomusicology
172.
தொல்லியல் – Archaeology
173.
தொல்லினவியல் – Paleethnology
174.
தொல்லெச்சவியல் – Archaeozoology
175.
தொழில் நுட்பச் சொல்லியல் – Orismology
176.
தொழில் நுட்பவியல் – Technlogy
177.
தொழிற்சாலை வேதியியல் – industrial chemistry
178.
தொழு நோயியல் – Leprology
179.
தொற்றி இயல்/ பயிர்ப்பூச்சியியல் – Pestology
180.
தொன்மவியல் – Mythology
181.
தோட்டுயிரியியல் – Astacology
182.
தோல்நோயியல் – Dermatology
183.
நச்சியியல் – Virology
184.
நடத்தையியல் – Praxeology
185.
நரம்பியல் – Neurology
186.
நல்லுயிரியல் – Pneumatology
187.
நலிவியல் – Astheniology
188.
நன்னியல் – Agathology
189.
நாடி இயல் – Arteriology
190.
நாணயவியல் – Numismatology
191.
நாளவியல் – Angiology
192.
நிகழ்வியல்- Chronology
193.
நிலத்தடி நீரியல் – Hydrogeology
194.
நிலநடுக்கவியல் – Seismology
195.
நிலாவியல் – Selenology
196.
நிலை நீரியல் – Hydrostatics
197.
நீத்தாரியல் – Martyrology
198.
நீர் வளர்ப்பியல் – Hydroponics
199.
நீர்நிலைகளியல் – Limnology
200.
நீராடல் இயல் – Balneology
201.
நுண் உயிரியல் – Microbiology
202.
நுண் வேதியியல் – Microchemistry
203.
நுண்பொருளியல் – Micrology
204.
நுண்மி இயல் – Bacteriology
205.
நுண்மின் அணுவியல் – Micro-electronics
206.
நூல் வகை இயல் – Bibliology
207.
நெஞ்சக வியல் – Cardiology
208.
நெடுங்கணக்கியல் – Alphabetology
209.
நெறிமுறையியல் – Aretaics
210.
நொதி இயல் – Enzymology
211.
நொதித் தொழில் நுட்பவியல் – Enzyme tecnology
212.
நோய் இயல் – Pathology
213.
நோய்க்காரணவியல் – Aetiology
214.
நோய்க்குறியியல் – Symptomatology
215.
நோய்த்தடுப்பியல் – Immunology
216.
நோய்த்தீர்வியல் – acology
217.
நோய்நீக்கியல் – Aceology
218.
நோய்வகையியல் – Nosology
219.
நோயாய்வியல் – Etiology
220.
நோயியல் – Pathology
221.
படஎழுத்தியல் – Hieroglyphology
222.
படிகவியல் – crystallography
223.
பணிச்சூழ் இயல் – Ergonomics
224.
பத்தியவியல் – Sitology
225.
பயிர் மண்ணியல் – Agrology
226.
பயிரியல்-Phytology
227.
பரியியல் – Hippology
228.
பருப் பொருள் இயக்கவியல் – kinematics
229.
பருவ இயல் – Phenology
230.
பருவப் பெயர்வியல் – Phenology
231.
பல்லியல் – Odontology
232.
பழங்குடி வழக்கியல் – Agriology
233.
பழம்பொருளியல் – Paleology
234.
பற் கட்டுப்பாட்டியல் – Contrology
235.
பறவை நோக்கியல் – Ornithoscopy
236.
பறவையியல் – Paleornithology
237.
பனிப்பாளவியல் – Glaciology
238.
பாசி இயல் – Phycology
239.
பாப்பிரசு சுவடியியல் – Panyrology
240.
பாம்பியல் – Ophiology
241.
பார்ப்பியல் Neossology
242.
பாலூட்டியல் – Mammalogy
243.
பாறைக் காந்தவியல் – Palaeo Magnetism
244.
பாறையியல் – Lithology
245.
பாறை அமைவியல் – Petrology
246.
பிசாசியல் – Diabology
247.
பிளவையியல் – Oncology
248.
புத்த இயல் – Buddhology
249.
புத்தியற்பியல் – New physics
250.
புதிரியல் – Enigmatology
251.
புதைபடிவ இயல் – Ichnology
252.
புல உளவியல் – Faculty Psychology
253.
புல்லியல் – Agrostology
254.
புவி இயற்பியல் – Geo physics
255.
புவி உயிர்ப் பரவியல் – Biogeography
256.
புவி வடிவ இயல் – Geodesy
257.
புவி வளர் இயல் – Geology
258.
புவி வேதியியல்- Geo-chemistry
259.
புவியியல் – Geography
260.
புவிவெளியியல் – Meteorology
261.
புள்ளியல் – Ornithology
262.
புறமண்டிலவியல் – Exobiology
263.
புற்று நோய் இயல் – Cancerology
264.
பூச்சி பொட்டு இயல் – Acarology
265.
பூச்சியியல் – Entomology
266.
பூச்சியியல் – Entomology
267.
பூச்சியியல் – Insectology
268.
பெயர்வன இயல் – Acridology
269.
பெரு வாழ்வியல் – macrobiotics
270.
பேயியல் – Demonology
271.
பொதுஅறிவு இயல் – Epistemology
272.
பொருள்சார் வேதியியல் – Physical Chemistry
273.
போட்டியியல் – Agonistics
274.
போதனையியல் – Patrology
275.
மகளிர் நோய் இயல் – Gynaecology/ Gynecology
276.
மண்டையோட்டியல் – Craniology
277.
மண்ணியல் – Pedology
278.
மண்புழையியல் – Aerology
279.
மணி இயல் – Campanology
280.
மணிவியல் – Gemology
281.
மதுவியல் – Enology (or Oenology)
282.
மர ஒளி வரைவியல் – Photoxylography
283.
மரபு இயைபியல் – Genecology
284.
மரபு வழியியல் – Geneology
285.
மரவரியியல் – Dendrochronology
286.
மரவியல் – Dendrology
287.
மருத்துவ அளவீட்டியல் – Posology
288.
மருத்துவ நோயியல் – Clinical pathology
289.
மருத்துவ மரபணுவியல் – Clinical genetics
290.
மருந்தாளுமியல் – Pharmacy
291.
மருந்தியல் – Pharmacology
292.
மருந்து வேதியியல் – Medicinal chemistry
293.
மலையியல் – Orology
294.
மழையியல் – Ombrology
295.
மனக்காட்சியியல் – Noology
296.
மனநடையியல் – Nomology
297.
மன்பதை உளவியல் – Social Psychology
298.
மன்பதையியல் – Sociology
299.
மனைவளர்உயிரியல் – Thremmatology
300.
மாந்த இனவியல் – Ethnology
301.
மாவியல் – Morphology
302.
மானிடவியல் – Anthropology
303.
மின் ஒலியியல் – Electro-acoustics
304.
மின்வேதியியல் – Electrochemistry
305.
மின்னணுவியல் – Electronics
306.
மீனியல் – Ichthyology.
307.
முகிலியல் – Nephology
308.
முட்டையியல் – Oology
309.
முடியியல் – Trichology
310.
முதற்கோட்பாட்டியல் – Archelogy / Archology
311.
முதியோர் கல்வியியல் – Andragogy
312.
முதுமையியல் – Gerontology
313.
முரண் உயிரியல் – Teratology
314.
முரணியல் – Heresiology
315.
முறையியல் – Systomatology
316.
முனைப்படு வரைவியல் – Polarography
317.
மூக்கியல் – Rhinology
318.
மூதுரையியல் – Gnomology
319.
மூப்பியல் – Gerontology
320.
மூலக் கூறு உயிரியல் – Molecular biology
321.
மெய் அறிவியல் – Philosophy
322.
மெய்ம்மி நோயியல் – Histopathology
323.
மெய்ம்மியியல் – Histology
324.
மேகநோயியல் – Syphilology
325.
மொழியியல் – Philology
326.
மோப்பவியல் – Olfactology
327.
ரூனிக்கியல் – Runology
328.
வகையியல் – Taxology
329.
வண்ணவியல் – Chromatology
330.
வழக்குப் பேச்சியல் – Dialectology
331.
வழிபாட்டியல் – Liturgiology
332.
வளி நுண்மியல்- Aerobiology
333.
வளிநுகரியியல் – Aerobiology
334.
வாந்தியியல் – Emetology
335.
வாய்நோயியல் – Stomatology
336.
வாலில்லாக் குரங்கியல் – Pithecology
337.
வான இயற்பியல் – Astrophysics
338.
வானஞ்சலியல் (வானஞ்சல்தலையியல்) -
Aerophilately
339.
வானியல் – Astronomy
340.
வானிலை இயல் – Neteorology/
Astrometeorology
341.
வானோடவியல் – Aerodonetics
342.
விசை இயக்க இயல் – Kinetics
343.
விண்கற்களியல் – Aerolithology
344.
விண்ணுயிரியியல் – Astrobiology
345.
விண்பொருளியல் – Astrogeology
346.
விந்தையியல் – Thaumatology
347.
விலங்கியல் – Zoology
348.
விளைச்சலியல் (வேளாண் பொருளியல்) -

Agronomics
349.
வெளிற்றியல் – Agnoiology
350.
வேதியியல் – Chemistry
351.
வேதிவகைப்பாட்டியல் – Chemotaxonomy
352.
வேர்ச்சொல்லியல் – Etymology


No comments:

Post a Comment